Verklaring Gegevensbescherming

Privacyverklaring SCHIESSER.biz voor B2B-klanten
Stand: 08-08-2022

Bedankt voor uw interesse in ons portaal www.schiesser.biz en ons bedrijf. We willen dat u zich veilig en comfortabel voelt wanneer u onze websites bezoekt. Daarom is de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk voor ons. We hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en andere wettelijke voorschriften door ons en door onze dienstverleners worden nageleefd.
De volgende privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over onze omgang met het verzamelen, gebruiken, verwerken en doorgeven van uw persoonlijke gegevens.
Over het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten, bijvoorbeeld als u alleen meer wilt weten over onze producten en de bijbehorende pagina's wilt bezoeken. Het bekijken/opvragen van onze homepage en het bekijken/opvragen van bestanden die op de homepage zijn vermeld wordt geregistreerd. De opslag dient interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Geregistreerd worden: de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van opvragen, de hoeveelheid verzonden data, melding van succesvol opvragen, webbrowser en aanvragend domein. Hierbij worden echter geen persoonlijke gegevens door u verzonden en deze informatie wordt apart opgeslagen van eventuele persoonlijke gegevens die zijn verzonden. Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computer geregistreerd.

1. Contactgegevens
U kunt ons als volgt bereiken:
SCHIESSER GmbH
Schützenstrasse 18
78315 Radolfzell (DUITSLAND)
Tel. 07732/90-0
Fax 07732/90-65 55
URL: www.schiesser.biz
E-mail: info@schiesser.biz

2. Verwerking van gegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over uw identiteit. Hieronder vallen bijv. gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.
Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over welke van uw gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

3. Doel, gebruik en doorgifte van persoonsgegevens en de respectievelijke rechtsgrondslagen
Voor zover u ons persoonsgegevens verstrekt, verwerken en gebruiken wij deze om uw bestelling of uw opdracht te verwerken (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1b of f van de AVG), om uw vragen te beantwoorden (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1b of f van de AVG), voor reclamedoeleinden (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1a van de AVG), in het bijzonder het verzenden van nieuwsbrieven, op voorwaarde dat u hiermee afzonderlijk hebt ingestemd om u toegang te verlenen tot bepaalde informatie of aanbiedingen of om informatie- en communicatiesystemen te gebruiken evenals in het kader van wettelijke vereisten (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1c en f van de AVG of om onze Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of te beschermen (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1f van de AVG).
Onze legitieme belangen, voor zover hierboven de letter f is aangegeven, zijn om een zakelijke relatie met u tot stand te brengen, uit te voeren en, indien nodig, te beëindigen en om onze eigen belangen te vertegenwoordigen.
Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of verzonden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw bestelling, bijvoorbeeld voor het transport van de bestelde goederen of als u eerder toestemming hebt gegeven voor de doorgifte. Deze derden mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Verder behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens te vergelijken of aan te vullen met de gegevens die wij voor hetzelfde doel van derden ontvangen.
Wij maken persoonlijke gegevens over u bekend als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1c van de AVG) of als we daartoe verplicht zijn door een rechterlijke beslissing of als de openbaarmaking noodzakelijk is om onze Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of te beschermen (rechtsgrondslag hier is artikel 6 lid 1f van de AVG). Dit geldt dienovereenkomstig met betrekking tot de verwerking van de gegevens.
De gegevens worden niet bekendgemaakt voor economische doeleinden.
Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverleners zijn door ons verplicht tot geheimhouding en naleving van de bepalingen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. De toegang tot persoonlijke gegevens door onze medewerkers is beperkt tot die werknemers die de betreffende gegevens nodig hebben vanwege hun professionele taken.
Wij streven ernaar uw persoonsgegevens door alle technische en organisatorische maatregelen zo op te slaan dat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie per e-mail kan volledige gegevensbeveiliging niet door ons worden gegarandeerd, daarom raden we u aan vertrouwelijke informatie per post te verzenden.

4. Gegevens die we verzamelen
a. Contactformulier
Met ons formulier 'Contactformulier' wordt bepaalde informatie van u gevraagd, bijvoorbeeld uw probleem, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer etc. Meer informatie over dit formulier is te vinden in punt 5.

b. Aanmelding voor de nieuwsbrief
Door u te abonneren op de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres met uw toestemming gebruikt voor eigen reclamedoeleinden. Meer informatie over het onderwerp nieuwsbrieven is te vinden in punt 6.

c. Bestellen en/of registreren
Het is mogelijk om een klantaccount aan te maken. Om uw persoonlijke klantaccount in te stellen, hebben we de volgende informatie van u nodig: klantnummer, naam, voornaam, adres, uw e-mailadres en een vrij te kiezen wachtwoord. Door op de knop 'Registreren' te drukken, worden uw gegevens opgeslagen in onze database. Na de registratie ontvangt u automatisch een bevestiging per e-mail dat uw klantaccount is aangemaakt. Het e-mailadres dat u opgeeft en het gekozen wachtwoord dienen ook als toegangscode voor het klantaccount. U heeft de mogelijkheid om uw gegevens op elk moment in uw klantaccount te wijzigen. Toegangscode en wachtwoord moeten geheim worden gehouden en mogen niet aan derden worden bekendgemaakt. U bent verplicht om uw toegangscode en wachtwoord te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. De bovengenoemde adresgegevens voor een bestelling worden ook opgeslagen in uw klantaccount.

d. Fashion Cloud gebruiken
U kunt ook gebruik maken van onze Fashion Cloud. Als onderdeel van het registratieproces worden persoonlijke gegevens van de gebruiker in samenhang met het gebruik van de database door de gebruiker verwerkt. Deze gegevens omvatten persoonsnamen, bedrijfsnamen, adresgegevens en noodzakelijke communicatiegegevens.

5. Contactformulier
De gegevens die wij in het kader van het contactformulier verzamelen en verwerken, gebruiken we alleen om contact met u op te nemen over de daar aangegeven wensen of om u te voorzien van informatiemateriaal of om uw verzoek te verwerken. Daarbij vragen we de volgende toestemming:
"Door op 'Verzenden' of 'Formulier verzenden' te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om contact op te nemen of om mijn aanvraag te verwerken. Hierbij neem ik ook de informatie en uitleg in de privacyverklaring [gekoppeld aan de privacyverklaring] in acht en accepteer deze, in het bijzonder de informatie onder het punt 'Uw aanvraag'”

6. Nieuwsbrief
Wij bieden de mogelijkheid om u via de nieuwsbrief te informeren over de laatste modetrends, onze actuele koopjes en interessante acties in onze online-shop en acties in onze SCHIESSER-stores en Factory-Outlet centers.
Door u te abonneren op de nieuwsbrief worden uw e-mailadres met uw toestemming voor eigen reclamedoeleinden gebruikt. Daarbij vragen we de volgende toestemming:
"Door op 'Aanmelden' te klikken, ga ik ermee akkoord de nieuwsbrief of gepersonaliseerde reclame van SCHIESSER GmbH te ontvangen en accepteer ik hierbij ook de informatie en uitleg in de privacyverklaring [gekoppeld aan de privacyverklaring, in het bijzonder de informatie bij het punt 'Nieuwsbrief'. Ik kan mijn toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken."
Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van gespecialiseerde dienstverleners aan wie wij de nodige persoonsgegevens doorgeven. Deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en volgens onze aanwijzingen. De naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming en de nodige veiligheidsmaatregelen worden door ons gegarandeerd.
De bovengenoemde toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief per e-mail kan te allen tijde worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u uw toestemming kunt intrekken.
Uit voorzorg willen wij u erop wijzen dat de ontvangst en/of afmelding van de nieuwsbrief meestal geen andere kosten met zich meebrengt dan de kosten voor overdracht volgens het basistarief. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin de vandaag gebruikelijke flatrates niet meer van toepassing zijn (bijvoorbeeld in niet-Europese landen e.d.).

7. Ontvangers van gegevens
Interne ontvangers:

  • Gespecialiseerde afdelingen en personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en de bovengenoemde doeleinden

 

Externe ontvangers (naast de ontvangers die reeds in deze informatie worden beschreven, kunnen we evt. gegevens doorgeven aan met name de volgende externe ontvangers (orderverwerkers en derden), maar alleen als hier een wettelijke basis voor is (in het bijzonder volgens art. 6 lid 1a, b, c of f van de AVG, zie hierboven) of als er juridisch dwingende redenen zijn):

  • Dienstverlenende bedrijven die noodzakelijk zijn voor onze eigen dienstverlening (in het bijzonder IT-dienstverleners, adviesbureaus)
  • Bedrijven/instellingen voor ondersteuning bij het afdwingen van onze vorderingen (bijv. incassobureaus)
  • Overheidsinstanties en -instellingen (gezondheidsbeamten, rechtbanken)
  • Opsporingsinstanties (politie, openbaar ministerie)
  • In opdracht handelende personen

 

8. Verwijdering
De verwijdering van opgeslagen persoonlijke gegevens vindt plaats als u uw toestemming voor de opslag intrekt, als ze niet langer nodig zijn om het nagestreefde doel te bereiken of als hun opslag om andere wettelijke redenen niet toegestaan is, tenzij er wettelijke bewaarvoorschriften tegen de verwijdering spreken, dan wordt de verwijdering vervangen door een blokkering van de gegevens.

9. Uw rechten
Met name kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorie van ontvangers die uw gegevens kregen of krijgen, de geplande opslagduur, uw rechten op wijziging, verwijdering, beperkte verwerking of beroep, het recht van bezwaar, de afkomst van uw gegevens, voor zover deze niet door ons zijn verzameld, over het bestaan van een geautomatiseerd algoritme voor besluitvorming inclusief profiling en eventueel nadere, gedetailleerde informatie hierover verlangen.
Als uw gegevens bij ons niet correct zijn, kunt u natuurlijk ook een correctie of aanvulling van uw gegevens vragen.
U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw gegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. We zullen onmiddellijk aan dit verzoek tot verwijdering voldoen, uiteraard met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke bewaarvoorschriften.
U kunt ook een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen, indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u de verwijdering van de gegevens weigert en wij de gegevens niet langer nodig hebben, indien u deze echter nodig heeft om rechtsaanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of indien u overeenkomstig art. 21 van de AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van gegevens, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.
U heeft ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Wij zullen u, indien u daarom verzoekt, uw gegevens in een machineleesbaar formaat ter beschikking stellen.
Als uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen volgens artikel 6 lid 1 alinea 1f van de AVG worden verwerkt, hebt u het recht volgens artikel 21 van de AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover er redenen bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of als het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder vermelding van een bijzondere situatie door ons zal worden geaccepteerd.
Alle verzoeken om informatie, opheldering, verzoeken om verwijdering etc. of bezwaren tegen de gegevensverwerking kunt u richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming via de hieronder vermelde contactgegevens.
Als u het niet eens bent met onze gegevensverwerking, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming voor ons is:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart (DUITSLAND)
We zouden het echter op prijs stellen als u eerst met ons contact opneemt zodat we eventuele onduidelijkheden of onzekerheden samen kunnen oplossen.

10. Links
Voor zover u gebruik maakt van externe links die in het kader van onze internetpagina's worden aangeboden, heeft deze privacyverklaring geen betrekking op deze links.
Wanneer we links naar andere websites aanbieden, proberen we ervoor te zorgen dat deze ook voldoen aan onze privacy- en veiligheidsnormen. Wij hebben echter geen invloed op de naleving van de privacy- en veiligheidsvoorschriften door andere aanbieders. Informeert u zich daarom op de internetpagina's van de andere aanbieders ook over de daar ter beschikking gestelde privacyverklaringen.

11. Doorgeven van gegevens aan derden of in een derde land
Wij geven uw gegevens niet zonder een wettelijke basis door aan derden. Ook geven wij uw gegevens niet door aan een derde land, tenzij u zelf zich in een derde land bevindt of de afwikkeling van overeenkomsten de doorgifte van uw gegevens naar een derde land vereist. Uitzonderingen zijn hoogstens de in deze privacyverklaring genoemde analyse-instrumenten (zie de punten 9 en 10).

12. COOKIES
a. Algemeen Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden aan het einde van de browser-sessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat wij of onze partners uw browser bij een volgend bezoek weer herkennen (permanente cookies). Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren en om de bezoeken aan onze website te analyseren. Ook geven we informatie over uw gebruik van onze website door aan onze partners voor sociale media, reclame en analyses.

b. Toestemming Met de bevestiging van de toestemmingsknop op de startpagina kunt u het gebruik van cookies afhankelijk van het soort cookie en ook van afzonderlijke cookies van de betreffende aanbieders accepteren. De toestemming voor het gebruik van cookies die niet beslist noodzakelijk zijn voor de werking van de website, kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Gebruik hiervoor de herroepingsknop 'Cookies weigeren'. Bij het niet accepteren van cookies is de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt.

c. Instellingen na de toestemming
Overigens kunt u cookies, voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan, naar believen instellen en/of verwijderen. Op welke manier ziet u bijv. hier: AllAboutCookies.org. U kunt alle cookies die op uw computer zijn opgeslagen verwijderen en de meeste browsers zo instellen dat het opslaan van cookies wordt voorkomen. Dan moet u echter eventueel bij elk bezoek aan een pagina een aantal instellingen handmatig instellen en de beperking van bepaalde functies op de koop toe nemen. Let ook op de letter d in het volgende:

d. Rechtsgrondslag Wij gebruiken cookies op basis van artikel 6 lid 1a van de AVG, dus uw toestemming, als rechtsgrondslag. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.

13. Gebruik van analysetools
Econda Analytics
In onze online-shop worden met technologieën van ECONDA GmbH (www.econda.de) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen sessie-cookies worden gebruikt die echter alleen gegevens in pseudonieme vorm verzamelen en opslaan. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem. Tegen de gegevensverzameling en -opslag kan op elk moment bezwaar worden gemaakt met werking voor de toekomst.

Econda ARP
Voor een op de behoefte afgestemde vormgeving en voor de optimalisering van deze website worden door oplossingen en technologieën van Econda GmbH geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen en op basis van deze gegevens gebruiksprofielen met behulp van pseudoniemen opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruiksprofielen worden echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker gekoppeld aan gegevens van de drager van het pseudoniem. In het bijzonder worden IP-adressen direct na het verzamelen onherkenbaar gemaakt zodat het niet mogelijk is om gebruiksprofielen aan IP-adressen te koppelen. De analyse van het gebruikersgedrag vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Bezoekers van deze website kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag met werking voor de toekomst. Het bezwaar geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop de cookie werd geplaatst. Herhaal deze procedure zo nodig op alle apparaten/toestellen. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw aanvragen naar Econda verzonden.
Klik hier, om uitgesloten te worden van de registratie via Econda ARP.

14. Beveiliging van gegevens
Wij maken gebruik van actuele technische maatregelen om de gegevensveiligheid te waarborgen, in het bijzonder ter bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen gevaren bij de gegevensoverdracht en tegen het inzien door derden. Deze worden aangepast aan de huidige stand van de techniek.

15. Wijziging van ons privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen, voor zover dit vanwege de technische ontwikkeling of wijziging van de wettelijke situatie noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen wij ook ons privacybeleid dienovereenkomstig aanpassen. Let daarom steeds op de meest actuele versie van onze privacyverklaring.


16. Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering
Een vorm van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, vindt niet plaats.


17. Contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming
Voor eventuele vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens kunt u schriftelijk contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:
SCHIESSER GmbH
Datenschutzbeauftragter
Schützenstraße 18
78315 Radolfzell (DUITSLAND)
of per e-mail aan datenschutz@schiesser.com.


18. Voor de vertaling
Deze versie hebben we met grote zorg uit het Duits vertaald. Toch kan voor de juistheid van de vertaling geen aansprakelijkheid worden aanvaard. In geval van twijfel geldt de oorspronkelijke Duitse tekst.