Verklaring Gegevensbescherming

Wij zijn blij met uw interesse in onze portaalsite www.schiesser.biz en onze onderneming. Wij hebben graag dat u zich veilig en goed voelt bij uw bezoek aan onze websites. Daarom hechten we veel belang aan de bescherming van uw privacy. Wij hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat de verordeningen inzake gegevensbescherming overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG), de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en andere wettelijke verordeningen van ons en van dienstverleners worden nageleefd.
De volgende bepalingen inzake gegevensbescherming zijn bedoeld om u over onze hantering, de verzameling, het gebruik, de verwerking en het doorgeven van uw persoonsgegevens te informeren.
Over het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens achter te laten, bv. als u enkel informatie zoekt over onze producten en de bijbehorende pagina's opvraagt. De hierbij tot stand gebrachte toegang tot onze homepage en elke opzoeking van een op de homepage bewaard gegeven worden geregistreerd. De opslag is enkel voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden bedoeld. Gegevens die bewaard worden: De naam van het opgezochte gegeven, de datum en de tijd van de opzoeking, overgedragen gegevens, bericht over succesvolle opzoeking, webbrowser en het domein vanwaar de aanvraag wordt verstuurd. Hier worden nochtans van uw kant geen persoonsgegevens verstuurd en deze informatie wordt apart van eventueel verstuurde persoonsgegevens bewaard. Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computer geregistreerd.

 

1. Contactgegevens

U kunt ons vinden op onderstaand adres: 

   SCHIESSER GmbH
   Schützenstrasse 18
   Postfach 15 20
   D-78305 Radolfzell
   Tel. + 49 7732/90-0
   Fax + 49 7732/90-55 55
   URL: www.schiesser.com
   E-Mail: info@schiesser.com

 

2. Verwerking van gegevens

Persoonsgegevens zijn informatie over uw identiteit. Hieronder vallen bv. gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.
Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over welke gegevens van u wij voor welke doeleinden verwerken.

 

3. Doel, gebruik en overdracht van persoonsgegevens, en de respectieve wettelijke basis

Als u ons persoonsgegevens ter beschikking stelt, verwerken en gebruiken wij deze om uw bestelling te behandelen (de wettelijke basis hier is art. 6 lid 1 sub b GDPR), uw aanvragen te beantwoorden (de wettelijke basis hier is art. 6 lid 1 sub b GDPR), voor publicitaire maatregelen (de wettelijke basis hier is art. 6 lid 1 sub a GDPR), en in het bijzonder voor de verzending van de nieuwsbrief, voor zover u hiermee afzonderlijk heeft ingestemd, om u toegang tot bepaalde informatie of aanbiedingen te verschaffen of het gebruik van informatie- en communicatiesystemen en binnen de juridische normen (de wettelijke basis is hier art. 6 lid 1 sub c en f GDPR).
Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven of meegedeeld, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling, bv. voor het vervoer van de bestelde producten of als u eerst toestemming voor overdracht heeft gegeven. Deze derden mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Verder behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens af te stemmen op de gegevens die wij voor hetzelfde doel van derden ontvangen of om deze te vervolledigen.
Wij maken persoonsgegevens over u bekend, indien wij daartoe wettelijk worden verplicht (de wettelijke basis is hier art. 6 lid 1 sub c GDPR), ofwel voor zover wij door een gerechtelijke beslissing daartoe verplicht zijn of wanneer de overdracht noodzakelijk is om onze algemene handelsvoorwaarden of andere overeenkomsten te laten gelden of te beschermen (de wettelijke basis hier is art. 6 lid 1 sub f GDPR). Dat geldt overeenkomstig wat de verwerking van de gegevens betreft.
De publicatie van de gegevens gebeurt niet voor economische doeleinden.
Onze medewerkers en de door ons gemandateerde dienstverleningsbedrijven zijn door ons tot discretie en naleving van de voorschriften van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming verplicht. De toegang tot persoonsgegevens door onze medewerkers wordt beperkt tot die medewerkers die de respectieve gegevens naar aanleiding van hun professionele taken nodig hebben.
Wij doen ons best om alle technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat uw persoonsgegevens zodanig worden opgeslagen, dat deze niet voor derden toegankelijk zijn. Bij communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbescherming garanderen, zodat wij u aanraden om voor vertrouwelijke informatie de post te gebruiken.

 

4. Gegevens die wij verzamelen

 1. Contactformulier
  Via ons "Contactformulier" vragen wij naar de daar opgesomde informatie, bijvoorbeeld uw vraag, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer e.a. Verdere informatie over dit formulier vindt u in punt 5.
 2. Aanmelden voor de nieuwsbrief
  Met de inschrijving voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres met uw toestemming voor eigen publicitaire doeleinden gebruikt. Verdere informatie over de nieuwsbrief vindt u in punt 6.
 3. Bestelling en/of registratie
  U heeft de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken. Voor het instellen van een persoonlijk klantenaccount hebben wij volgende gegevens nodig: Klantennummer, naam, voornaam, adres, uw e-mailadres en een vrij gekozen wachtwoord. Met een klik op de knop "Registreren" worden uw gegevens in onze databank opgeslagen. Aansluitend op deze registratie ontvangt u automatisch een bevestigingsmail met de melding dat uw klantenaccount aangemaakt is. Het opgegeven e-mailadres en het gekozen wachtwoord dienen tegelijk als toegangserkenning voor het klantenaccount. U heeft op elk moment de mogelijkheid om deze gegevens in uw klantenaccount te wijzigen. Toegangserkenning en wachtwoord moeten geheim worden gehouden en mogen niet aan derden worden meegedeeld. U bent verplicht om uw toegangserkenning en uw wachtwoord tegen onbevoegde toegang door derden te beschermen.
  De bovengenoemde adresgegevens voor een bestelling worden ook in uw klantenaccount opgeslagen.

 

5. Contactformulier

De gegevens die wij in het kader van het contactformulier verzamelen, verwerken en gebruiken wij enkel om, in overeenstemming met de door u opgegeven wensen, contact met u op te nemen of u informatiemateriaal te bezorgen of om uw aanvraag te behandelen. Daarbij vragen wij de volgende toestemming:
"Door te klikken op "Verder" ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens voor doeleinden van contactlegging of voor de behandeling van de vraag worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Ik neem nota van en aanvaard bij dezen ook de verwijzingen en toelichtingen in de gegevensbeschermingsverklaring [gekoppeld aan de gegevensbeschermingsverklaring], vooral de verwijzingen onder het thema "Uw vraag"."

 

6. Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om u via de nieuwsbrief te informeren over de nieuwste modetrends, onze huidige koopjes en interessante speciale aanbiedingen in onze b2b-online shop en acties in onze SCHIESSER-winkels en Factory Outlet Centers.
Met de inschrijving voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres met uw toestemming voor eigen publicitaire doeleinden gebruikt. Daarbij vragen wij de volgende toestemming:
"Door te klikken op "Aanmelden" geef ik de toestemming om de nieuwsbrief of reclame van SCHIESSER GmbH te ontvangen. Bovendien neem ik nota van en aanvaard ik bij dezen ook de verwijzingen en toelichtingen in de gegevensbeschermingsverklaring [gekoppeld aan de gegevensbeschermingsverklaring], vooral de verwijzingen onder het thema "Nieuwsbrief". Ik kan op elk moment deze toestemming met uitwerking op de toekomst herroepen."
Voor de verzending van de nieuwsbrief doen wij een beroep op gespecialiseerde dienstverleners, aan wie wij de daarvoor vereiste persoonsgegevens bezorgen. Deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens enkel in opdracht van ons. De naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming en de vereiste veiligheidsmaatregelen worden door ons verzekerd.
De bovengenoemde toestemming voor de ontvangst van een nieuwsbrief per e-mail is op elk moment te herroepen. In elke nieuwsbrief vindt u hiervoor een link waarmee u uw toestemming kunt herroepen. 
Wij delen u voorzichtigheidshalve mee dat voor de ontvangst van en/of het afmelden van de nieuwsbrief, over het algemeen, geen enkele andere kosten zijn dan de overdrachtskosten volgens het basistarief. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin de huidige gebruikelijke flatrates niet meer volstaan (bv. in niet-Europese landen of gelijkaardig).

 

7. Wissen

De opgeslagen persoonsgegevens worden gewist wanneer u uw toestemming met het oog op opslag herroept, wanneer uw kennis voor de uitoefening van het doel waarvoor de opslag wordt nagestreefd, niet meer noodzakelijk is of indien de opslag om andere wettelijke redenen onaanvaardbaar is. Als er wettelijke bepalingen omtrent bewaring zijn die het wissen van gegevens afkeuren, worden de gegevens geblokkeerd in plaats van gewist.

 

8. Uw rechten

U kunt in het bijzonder inlichtingen vereisen over de doelstellingen van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, aan wie uw gegevens openbaar werden of worden gemaakt, de voorziene bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, gegevenswissing, beperking van verwerking of tegenstrijdigheid, het bestaan van een recht op het indienen van een klacht, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet bij ons werden verzameld, of over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profiling en eventueel bewijskrachtige informatie over de details ervan.
Indien uw gegevens bij ons niet correct zouden zijn, kunt u natuurlijk een rechtzetting of een vervollediging van uw gegevens eisen.
U kunt ook eisen om uw gegevens te wissen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De wens om gegevens te wissen, zullen wij onmiddellijk vervullen, maar we moeten echter natuurlijk eventueel geldende juridische bewaringsbepalingen in acht nemen.
U kunt eveneens eisen dat uw persoonsgegevens slechts beperkt worden verwerkt, indien u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is, maar u bedankt voor het wissen van de gegevens en indien wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of indien u conform art. 21 GDPR bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u deze op elk moment met uitwerking in de toekomst herroepen.
U heeft ook recht op overdraagbaarheid van gegevens. Bij een overeenkomstige aanvraag van uwentwege zullen wij u uw gegevens ter beschikking stellen in een formaat dat leesbaar is voor de computer.
Voor zover uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub f GDPR worden verwerkt, heeft u het recht om conform art. 21 GDPR bezwaar te maken tegen de behandeling van uw persoonsgegevens, voor zover er hiertoe redenen zijn, zoals uw bijzondere situatie of uw bezwaar tegen rechtstreekse reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen bezwaarrecht dat zonder opgave van een bijzondere situatie door ons wordt omgezet.
Alle aanvragen voor informatie, vragen naar inlichtingen, aanvragen voor wissen van gegevens enz. of bezwaren voor gegevensverwerking kunt u richten aan de onderstaande contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming.
Als u niet akkoord gaat met onze gegevensverwerking heeft u het recht om u bij een inspectiedienst voor gegevensbescherming te beklagen.


De bevoegde inspectiedienst voor gegevensbescherming is voor ons: 

   De federale functionaris voor gegevensbescherming en 
   informatievrijheid Baden-Württemberg.
   Postfach 10 29 32
   70025 Stuttgart

Wij zouden het echter waarderen mocht u eerst met ons een gesprek aangaan, zodat wij mogelijke onduidelijkheden of onzekerheden gezamenlijk kunnen ophelderen.

 

9. Links

Voor zover u externe links gebruikt die in het kader van onze internetpagina's worden aangeboden, heeft deze gegevensbeschermingsverklaring geen betrekking op deze links.
Wanneer wij links op andere websites aanbieden, doen wij ons best om te garanderen dat ook voor deze links onze veiligheids- en gegevensbeschermingsnormen worden nageleefd. Wij hebben echter geen invloed op de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming en veiligheid door andere aanbieders. Gelieve bijgevolg hiervoor de gegevensbeschermingsverklaringen op de internetpagina's van de andere aanbieders te raadplegen.

 

10. Overdracht van gegevens aan derden of in een derde land

Wij maken uw gegevens niet over aan derden zonder een wettelijke basis. Uw gegevens maken we ook niet over aan een derde land, behalve wanneer u zich zelf in een derde land bevindt of wanneer de regeling van contracten de overdracht van uw gegevens in een derde land vereist. Uitzonderingen zijn wellicht de analysetools die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd (zie punten 9 en 10).

 

11. Gegevensveiligheid

Wij onderhouden de huidige technische maatregelen om de gegevensveiligheid te garanderen, vooral ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen gevaren bij gegevensoverdracht en tegen kennisverwerving door derden. Deze maatregelen worden telkens aan de huidige toestand van de techniek aangepast.

 

12. Wijziging van onze bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen, voor zover dat noodzakelijk wordt wegens de technische ontwikkeling of wijziging van de wetgeving. In deze gevallen zullen wij ook dienovereenkomstig onze gegevensbeschermingsverklaring aanpassen. Gelieve dus steeds de huidige versie van onze gegevensbeschermingsverklaring in acht te nemen.

 

13. Geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profiling

Er gebeurt geen geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profiling.

 

14. Aanspreekpunt bij vragen over gegevensbescherming

ndien u verdere vragen heeft over de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor gegevensbescherming:

   SCHIESSER GmbH
   Contactpersoon voor gegevensbescherming
   Schützenstraße 18
   78315 Radolfzell
   of per e-mail datenschutz@schiesser.com.

 

15. Voor de vertaling

Deze versie hebben wij zorgvuldig uit het Duits vertaald. We zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de vertaling. Bij twijfel geldt de oorspronkelijke Duitse tekst.

 

16. Cookies